Tag Archives: UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY

image001
เริ่มต้น 39,900.-

SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สาม UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี
วันที่สี่ ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
วันที่: มกราคม-กุมภาพันธ์ 61