Tag Archives: ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)

image009
เริ่มต้น 16,999.-

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน4คืน

รำลึก" เสี่อผืนหมอนใบ ชมรมมรดกโลกไม่ควรพลาด ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮียงบู๋ซัวเ(เจ้าพ่อเสือ) ไตฮงคง(ปอเต็กติ้ง)
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
**เมืองเหมยโจว ....เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา
เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล
** หมู่บ้านฮากกา ...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

วันที่: พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ซัวเถา 4 วัน 3 ดาว---
เริ่มต้น 14,999.-

บินตรงซัวเถา 4 วัน3คืน

ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว พัก4 ดาว // เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) // ไตฮงกง (ปอเต๊กตี๊ง)// ไฮต้งม่า (เจ้าแม่ทับทิม)// พระเจ้าตาก
วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
วันที่สอง ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
วันที่สาม ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
วันที่สี่ ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ
วันที่: กันยายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561