Tag Archives: เมืองไถจง

image016
เริ่มต้น 22,555.-

TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์
วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน สวนสนพันปี
ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย
อุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง
จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ

วันที่: 03 – 07 JAN’18 17 – 21 JAN’18 23 – 27 FEB’18 12 – 16 MAR’18 16 – 20 MAR’18 26 – 30 MAR’18