Tag Archives: อุทยานเหย๋หลิ่ว

image018
25,999.-

เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5คืน 4วัน

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี
วันที่สอง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป-หนิงเซียไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ห้า ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่: 21-25 พฤศจิกายน 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60 1-5 ,6-10 , 13-17 ,20-24 ธันวาคม
image008
35,900

TAIWAN XINNIAN HAO 2018 5วัน4คืน

ขึ้นตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 นั่งกระเช้าพาโนรามาชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปีพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-เมืองไทเป – ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านพายสับปะรด
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 เมืองไถจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-นั่งกระเช้าชมวิว-หมุ่บ้านเก้าชนเผ่า
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง—เมืองไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 เมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-COSMETIC SHOP-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ช็อปปิ้งซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 พิพิธภัณฑ์กู้กง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61