Tag Archives: วัดเจ้าแม่กวนอิม

image009
18,999.-

กวางเจาแฟร์ ครั้งที่123

กวางเจาแฟร์ CANTON FAIR ครั้งที่ 123 แถวเที่ยวมาเก๊า THE VENTIAN ลาสเวกัส เอเซีย
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า -วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์ปอล-เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่สอง จูไห่-กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 123-ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
วันที่สาม กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 123 (ต่อ)-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
วันที่สี่ จูไห่-วัดผู่ถ่อ-บัวหิมะ- หยก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-ผ้าไหม-มาเก๊า-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่: เพรสแรก วันที่ 14-17 , 15-18 , 16-19 เมษายน 2561