Tag Archives: วัดจงไถชานซื่อ

image004
26,999.-

ฉลองปีไหม่ ไต้หวัน 4วัน3คืน

อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่ร่วมชมวิว) ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซิงเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – ผู่หลี่ – วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – แวะชิมชาอูหลง ไทจง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมอาบน้ำแร่
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เย่หลิว – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561