Tag Archives: วนอุทยานฮาโกเน่

image001
เริ่มต้น 22,999

SEASON SNOW IN TOKYO 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่: เดือน มกราคม- มีนาคม 2561