Tag Archives: ทะเลสาบสุริยันจันทรา

image008
35,900

TAIWAN ปีใหม่ ขั้นเทพ 5วัน4คืน

พิเศษต้อนรับปีใหม่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป101
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-ไทเป
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-วัดจงไถซานซื่อ-เมืองเจียอี้
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ

วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
image004
26,999.-

ฉลองปีไหม่ ไต้หวัน 4วัน3คืน

อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่ร่วมชมวิว) ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซิงเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – ผู่หลี่ – วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – แวะชิมชาอูหลง ไทจง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมอาบน้ำแร่
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เย่หลิว – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561
image008
35,900

TAIWAN XINNIAN HAO 2018 5วัน4คืน

ขึ้นตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 นั่งกระเช้าพาโนรามาชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปีพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-เมืองไทเป – ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านพายสับปะรด
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 เมืองไถจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-นั่งกระเช้าชมวิว-หมุ่บ้านเก้าชนเผ่า
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง—เมืองไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 เมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-COSMETIC SHOP-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ช็อปปิ้งซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 พิพิธภัณฑ์กู้กง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61