Tag Archives: ถนนซินเทียนตี้

image002
9,999.-

โปรเบาเบา เซียงไฮ้ หังโจว อึ้อู 5วัน3คืน

☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
☺ ตลาดค้าส่งอี้อู “ศูนย์รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดราคาส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อบปิ้งซินเทียนตี้ ตลาดเถาเป่า Global Harbor
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี้อู
วันที่สาม ศูนย์การค้าอี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้
วันที่สี่ หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor
วันที่: 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61