Tag Archives: ถนนคนเดินเมืองซัวเถา

ซัวเถา 4 วัน 3 ดาว---
เริ่มต้น 14,999.-

บินตรงซัวเถา 4 วัน3คืน

ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว พัก4 ดาว // เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) // ไตฮงกง (ปอเต๊กตี๊ง)// ไฮต้งม่า (เจ้าแม่ทับทิม)// พระเจ้าตาก
วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
วันที่สอง ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
วันที่สาม ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
วันที่สี่ ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ
วันที่: กันยายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561