Tag Archives: ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

image004
22,999.-

แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตียน 6D5N

☺ เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง
☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง
วันที่สอง ฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง
วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – จงเตี้ยน – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สี่ เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
วันที่ห้า ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้ง
วันที่หก คุนหมิง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่: วันที่ 11–16 , 27 ต.ค.–1 พ.ย. 60 //วันที่ 2-7, 8-13, 22-27 พ.ย. // 6-11, 20-25 ธ.ค. 60 //ปีใหม่วันที่ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. // 29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561